MR, OV en GMR

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Oudervereniging (OV) kunt u georganiseerd uw stem laten horen. De MR functioneert volgens de Wet op de Medezeggenschapsraden, de OV is een meer informeel georganiseerde groep ouders die voornamelijk zorg draagt voor de vele leuke activiteiten op onze school. 

Op bestuursniveau zijn de verschillende medezeggenschapsraden van alle Ambion scholen verenigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wij prijzen ons rijk met een actieve MR en OV.

De Medezeggenschapsraad 

Over beleidszaken en het onderwijs van de school
De MR is een wettelijk orgaan, dat zich uitsluitend bezighoudt met de beleidszaken en het onderwijs van de school. In de wet is vastgesteld bij welke zaken de MR instemmingsrecht heeft (bindend) en wanneer er adviesrecht bestaat (niet bindend). In de praktijk wordt gesproken over alle organisatorische en onderwijskundige zaken waarmee de school te maken krijgt en heeft.

De MR moet onder andere instemmen met:
- het schoolplan;
- de schoolgids;
- het formatieplan;
- financieel beleid en planning;
Tevens heeft de MR heeft inspraak in het schoolbeleid.

MR contact en informatie:

Voorzitter MR: Michiel de Wit

MR leden:

Mathijs van der Molen
Maaike Schuurmans
Irene Neelis (GMR Lid)
Thijmen Krikke (adviserend lid)
Iebeltje Sybrandy

Oudervereniging

Hoe zijn wij georganiseerd?
De oudervereniging is een vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De OV-leden worden op de jaarlijkse algemene ouderavond gekozen. De zittingstermijn is drie jaar. 

De OV vergadert ongeveer 7 x per jaar over de planning en uitvoering van allerlei activiteiten. Daarbij is ook een van de leerkrachten in het team aanwezig.
De sfeer is informeel en open; er zijn geen informatiebarrières.

Wat doen wij?
De OV is voor een school van wezenlijk belang, Zij ondersteunt het team bij het organiseren van veel verschillende activiteiten door het jaar: de koffie- en thee en ander lekkers bij al onze schoolactiviteiten; het mee organiseren en ondersteunen van de Sinterklaas- en Kersttijd, de laatste schooldag, de koningsspelen, de avond 4-daagde en nog veel meer.

Heb jij ideeën, benader 1 van onze OV leden.

OV contact en informatie:

Voorzitter OV: Vacant

OV leden: 

Rian Brinksma (voorzitter)
Anke Tichelaar - van Rees
Reina Kwant
Hilda van Nijen
Carla Pretz
Gina de Vries